اسپری سوختگی نوزاد تیکسوزین tixozin

اولین اسپری پیشگیری و درمان ادرار سوختگی نوزادان
محصول بلژیک

Tixozin تیکسوزین