سرویس ملامین براوو Bravo

شامل : بشقاب - لیوان در دار - قاشق و چنگال - کاسه 

این مدل تمام شده است

تولیدکننده