سیر تکامل فیزیکی کودک

 

بدو تولد :
-قادر به مكيدن و بلعيدن مي باشد .
 

**يك ماهگي :
-تعقيب نور
- عطسه و سرفه مي كند .
- ادرار و مدفوع مي كند .
 

**دو ماهگي :
-لبخند زدن
- از خود صدا در آوردن
 

**سه ماهگي :
-وقتي او را روي شكم مي گذاريد مي تواند سرش را نگه دارد .
-تعقيب دستهاي شما با چشم خود .
-باز و بسته كردن دستهايش
 

**چهار ماهگي :
-در پاسخ به خنده ديگران مي خندد .
-با چشمها شيء متحرك را تعقيب مي كند .
-دستها را بر روي سينه بهم مي رساند .
-سر خود را به طرف صداها مي چر خاند .
-دستش را براي گرفتن اشياء دراز مي كند .
 

**شش ماهگي :
-شناخت مادر
-اشياء را در دست خود نگه مي دارد .
-ملاج خلفي بسته مي شود .
 

**۸ ماهگي :
-بررسي دستها واشيائي كه در دست او قرار داده مي شود .
-زمزمه ميكند و يا با صداي بلند مي خندد .
-گرفتن اشياء
-بدون كمك مي نشيند.
 

**۹ماهگي :
-بين ۱ تا ۳ دندان دارد .
-دادن اشياءاز يك دست به دست ديگر
-مي خزد .
 

**۱۲ماهگي:
-چهار دست و پا راه رفتن
-مي ايستد.
-سعي ميكند راه برود .
-در آمدن تمام دندانهاي پيشين فك بالا .
 

**۱۲تا ۱۸ ماهگي :
-به خوبي راه مي رود .
-اداي چند كلمه ساده
 

**۱۸تا ۲۴ ماهگي :
-به خوبي راه رفته و حتي مي دود .
-شروع به صحبت كردن نموده است .
-بسته شدن ملاج قدامي كودك
 

**۲تا ۴ سالگي :
-به ازاي هر سال ۷ تا ۸ سانتيمتر به قد كودك اضافه شده است .
-ادرار و مدفوع خود را خبر مي كند .
-به خوبي حرف مي زند .
-در بازي با همسالان شركت مي كند .
-نام خود را بطور كامل بيان مي كند .
 

**۴تا۶ سالگي:
-قدش به ۱۱۰ سانتيمتر رسيده است .
-كنترل ادرار و مدفوع را دارد.
- علاقه به يادگيري
- شناخت چند رنگ اوليه
- برقراري تماس چشمي در زمان صحبت كردن

 

شاخه‌ها